Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Vymedzenie zodpovednosti štátu a ostatných subjektov v systéme

Aké zodpovednosti a kompetencie majú mať jednotlivé subjekty v zdravotníctve?

10.1.2015 | Podľa slov bývalého Britského premiéra Tonyho Blaira: "Štát by mal menej veslovať a viac kormidlovať.“ U nás je to však práve naopak. Štát vesluje a často nevie kam.

Štát má nenahraditeľnú kompetenciu pri tvorbe zdravotnej politiky, jej priorít, definovaní úloh, kompetencií a zodpovedností jednotlivých subjektov a inštitúcií v systéme, ako aj pri definovaní pravidiel, kontrole a vynucovaní ich dodržiavania.

Zásadnou úlohou je nájsť rovnováhu medzi postavením štátu a jednotlivých subjektov v systéme zdravotníctva. Chybou je prílišný etatizmus a podceňovanie schopnosti jednotlivca rozhodnúť sa, čo je preňho správne.

Priority, požiadavky a potreby informovaného a zodpovedného pacienta musia byť určujúce pre budovanie systému zdravotníctva.

V dôsledku vlastníctva najväčších nemocníc a najväčšej zdravotnej poisťovne sa štát ocitá v konflikte záujmov, ktorý vedie k popretiu roly nestranného tvorcu pravidiel a regulátora. Vytvárajú sa nespravodlivé trhové podmienky, ktorých dôsledkom je znižovanie efektívnosti slovenského zdravotníctva.

Stráca sa význam prirodzených a osvedčených nástrojov, akými sú slobodná možnosť výberu, prínosy zdravého konkurenčného prostredia a znižuje sa schopnosť jednotlivých subjektov operatívne a flexibilne reagovať na zmeny.

Kompetencie_a_zodpovednosti_v_zdravotnictve

KDH bude presadzovať, aby slovenské zdravotníctvo bolo založené na plnohodnotnom pluralitnom modeli zdravotného poistenia, a aby boli vytvorené predpoklady pre zdravé a primerane konkurenčné prostredie poskytovania zdravotnej starostlivosti so súťažou o poistenca, slobodnou voľbou lekára a posilnenou rolou pacienta.

Tvorba zisku je ekonomicky a eticky zdôvodniteľná, ak dôjde k vytvoreniu dostatočnej hodnoty pre občanov.

KDH bude vytvárať predpoklady a zároveň vyžadovať od zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotníckych služieb tvorbu vysokej pridanej hodnoty pre občana.

To bude vyžadovať rozvinutie celého radu nových činností, okrem iného vyššiu úroveň hodnotenia kvality starostlivosti, rozvoj platobných mechanizmov zameraných na kvalitu a výsledok liečby, motivačné programy, zapojenie občanov do starostlivosti o vlastné zdravie, identifikáciu rizikových poistencov, zabezpečenie integrovanej starostlivosti pre klientov s chronickými chorobami a vybudovanie systémov informačnej podpory.

 Starostlivosť o dlhodobo chorých pacientovTransparentné, otvorené a predvídateľné prostredie Spracovávam ... Spracovávam ...