Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Úvod

Naše zdravotníctvo potrebuje jasnú víziu a smerovanie

10.1.2015 | Zdravotníctvo je jedným z najvýznamnejších pilierov každého štátu. Pretože len zdravá spoločnosť môže byť zárukou jej prosperity a rozvoja. Pokiaľ chceme zabezpečiť fungujúce zdravotníctvo pre slovenských občanov, potrebujeme ucelené riešenia, ktoré sa nebudú meniť s každou nastávajúcou vládou.

Slovenské zdravotníctvo prešlo od roku 1993 celým radom zmien, počas ktorých sa významným spôsobom menil názor príslušnej vlády na vhodný spôsob zabezpečenia, poskytovania a financovania zdravotníckych služieb s cieľom dosiahnuť ich kvalitu a dostupnosť pre pacienta.

Také časté a zásadné zmeny celkového pohľadu na zdravotníctvo dlhodobo poškodzujú výkonnosť akéhokoľvek systému.

V zdravotníctve, rovnako ako v iných oblastiach ľudskej činnosti, je potrebné vytvoriť dostatočne predvídateľné prostredie, vychádzajúce z reality súčasnej situácie a zo základného konsenzu o hlavných smeroch ďalšieho rozvoja, založeného na overených faktoch.

Takýto systém je nutné založiť na podrobnej analýze dnešného stavu, pochopení zmien, ktoré sa v posledných desaťročiach odohrali v spektre chorôb, v medicíne a aj v celej spoločnosti a na využití skúseností ostatných vyspelých krajín.

Narok_pacienta

Jedine správnym nastavením systému na všetkých jeho úrovniach je možné vybudovať moderné zdravotníctvo fungujúce pre občana – pacienta, ktoré bude poskytovať kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, s rešpektom a úctou k pacientovi a zároveň chrániť peňaženku rodín a jednotlivcov ale aj verejné financie pred neodôvodnenými výdavkami.

Aký je súčasný stav slovenského zdravotníctva? Spracovávam ... Spracovávam ...