Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Transparentné, otvorené a predvídateľné prostredie

Transparentnosť a predvídateľnosť sú základnými predpokladmi investícií, inovácií a zvyšovania kvality

10.1.2015 | Slovensku chýba zhoda na strednodobej vízii smerovania zdravotníctva. Z toho vyplýva aj regulačná neistota, ktorá je obzvlášť nevhodná pre dlhodobé investície do inovácií vrátane tých, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zvládnutie „epidémie“ chronických chorôb.

KDH sa zasadí za prijatie základného dokumentu, legislatívneho rámca pre zdravotníctvo na základe širokej spoločensko - odbornej diskusie, ktorý bude charakterizovať smerovanie a základné nastavenia systému, v dlhodobom horizonte definovať hlavné ciele zdravotníctva a určovať nástroje na ich dosiahnutie.

Zásadné charakteristiky systému musia byť stabilné a zmeny potrebné na dosiahnutie želaného stavu musia byť konzistentné.

Transparentnosť a predvídateľnosť je základnou podmienkou pre zodpovedné plánovanie, investície a plnenie dlhodobých cieľov. Regulačná neistota je obzvlášť riziková pre dlhodobé investície do inovácií, vrátane tých, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie epidémie chronických chorôb.

Investície do programov manažmentu chronických ochorení, foriem integrovaného poskytovania služieb a investície do preventívnych programov, vrátane podpory zmeny správania sa poistencov, sú veľmi citlivé na zmeny pravidiel.

KDH bude presadzovať vysokú mieru transparentnosti a verejnej kontroly. Transparentnosť je tiež najlepšou prevenciou korupcie.

Preto je potrebné podporovať kroky smerujúce k zverejňovaniu dát o zdravotnej starostlivosti a akýchkoľvek významných rozhodnutí, či už ide o určenie úhrad liekov, investície podporované z verejných zdrojov alebo zmluvy medzi poskytovateľmi zdravotných služieb a zdravotnými poisťovňami.

KDH bude podporovať efektívnu elektronizáciu zdravotníctva s dôrazom na informačnú bezpečnosť (eHealth, telemedicína, digitálne záznamy).

 Vymedzenie zodpovednosti štátu a ostatných subjektov v systémeEtické princípy v biomedicíne Spracovávam ... Spracovávam ...