Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Strategické ciele

Do zdravotníctva treba vrátiť úctu, kvalitu a dôstojnosť

10.1.2015 | Moderné a zdravé zdravotníctvo fungujúce pre občana má poskytovať kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, s rešpektom a úctou k pacientovi. Zároveň má chrániť peňaženku rodín, jednotlivcov ako aj verejné financie pred neodôvodnenými výdavkami.

Ťažiskovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú solidarita, zodpovednosť a sociálna spravodlivosť, spolu so zachovaním dostupnosti a rovnosti prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana Slovenskej republiky.

Tieto princípy sú základnými východiskami zdravotnej politiky KDH, ktorá je založená na hlbokom rešpekte voči každej ľudskej bytosti a jej dôstojnosti s dôslednou ochranou života od počatia až po prirodzenú smrť človeka.

  • Naším cieľom je zabezpečiť kvalitnú a rovnako dostupnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vo svojich dôsledkoch vedie k zlepšovaniu zdravotného stavu obyvateľov Slovenska.

  • Zdravotná starostlivosť má byť poskytovaná s úctou a rešpektom voči pacientovi, so zohľadňovaním jeho individuálnych potrieb a zachovaním slobodnej voľby.

  • Chceme vytvoriť systém financovania, ktorý je napriek rastúcim nákladom dlhodobo udržateľný a zabezpečuje ochranu rozpočtov rodín, jednotlivcov ale aj verejných financií pred neodôvodnenými výdavkami.

  • Predpokladom je dobré pracovné prostredie pre zdravotníckych pracovníkov s primeraným finančným ohodnotením.

 Aký je súčasný stav slovenského zdravotníctva?Predpoklady na dosiahnutie cieľov Spracovávam ... Spracovávam ...