Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov

Starostlivosť o seniorov, či ľudí s postihnutiami na Slovensku zlyháva

10.1.2015 | Dlhodobú starostlivosť je potrebné definovať ako samostatnú oblasť kombinovaných zdravotníckych a sociálnych služieb, so špeciálnymi požiadavkami na poskytovateľov, novou definíciou nároku a samostatným financovaním.

Na Slovensku chýba systém následnej zdravotnej starostlivosti pre dlhodobo chorých, imobilných a bezvládnych pacientov. Lôžková starostlivosť nie je prepojená s ambulantnou a domácou starostlivosťou, chýba jednoznačná definícia zdravotnej, ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti, absentuje definícia nároku a jednoznačný spôsob financovania.

Takisto chýba podpora ošetrovateľskej starostlivosti v prirodzenom domácom prostredí pacienta. Poskytovatelia sociálnych, ale aj zdravotných služieb nevyhnutne poskytujú kombinovanú zdravotnú, ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť, avšak financovanie nie je adekvátne.

KDH bude presadzovať vytvorenie systému efektívnej, kvalitnej a dostupnej dlhodobej zdravotnej starostlivosti o bezvládnych a chronicky chorých pacientov, založeného na prioritnej podpore starostlivosti o pacienta v jeho prirodzenom domácom prostredí.

Systém financovania má byť kombinovaný a založený na hlbokom princípe solidarity. Zo strany rodiny a spoločnosti má byť vyjadrením rešpektu a úcty voči starším, bezvládnym a dlhodobo chorým.

V prechodnom období bude dlhodobá starostlivosť z hľadiska definície pacienta, požiadaviek na poskytovateľov a financovanie rozdelená medzi sektor zdravotníctva a sociálnych služieb.

Bude poskytovaná v sociálnych ústavoch alebo v zdravotníckych zariadeniach v režime kombinovaného financovania a so zachovanou spoluúčasťou pacienta.

Následne je potrebné dlhodobú starostlivosť definovať ako samostatnú oblasť kombinovaných zdravotníckych a sociálnych služieb, so špeciálnymi požiadavkami na poskytovateľov, novou definíciou nároku a samostatným financovaním.

Financovanie bude založené na samostatných odvodoch na dlhodobú starostlivosť, prípadne na kombinácii úspor a priebežného financovania.

 Nový rozmer v poskytovaní zdravotnej starostlivostiVymedzenie zodpovednosti štátu a ostatných subjektov v systéme Spracovávam ... Spracovávam ...