Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Spoluúčasť pacienta

Spoluúčasť pacienta neznamená za každú cenu vyššie platby pacientov.

10.1.2015 | Spoluúčasť pacienta je v zahraničí bežná – rovnako ako ochranné mechanizmy na zabezpečenie solidarity v zdravotníckom systéme.

Na financovaní zdravotníctva sa vo všetkých vyspelých krajinách podieľajú okrem verejných aj súkromné zdroje. V európskych zdravotných systémoch tvoria až jednu štvrtinu všetkých výdavkov (OECD Health Data 2014). Napriek tomu si tieto systémy zachovávajú svoj solidárny charakter.

Hoci sú priame platby v zdravotníctve v zahraničí bežné, nie sú strašiakom. Poistenec tam má totiž jasne definovaný nárok, ku ktorému patria zrozumiteľné a transparentné kritériá spoluúčasti.

Pacient vie, za čo platí a čo za to dostane. Pre zraniteľné skupiny sú navyše vytvorené mechanizmy, ktoré ich chránia pred nadmernou finančnou záťažou.

Spoluucast_pacienta

Namiesto zatvárania si očí pred priamymi platbami v zdravotníctve je potrebné dať im jasné pravidlá a limity, aby nepredstavovali prekážku dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov. Len tak môžu byť reálnym prínosom pre slovenské zdravotníctvo.

Hlavným problémom poplatkov v zdravotníctve je, že časť z nich je netransparentná. Na jednej strane sú prejavom nedostatku finančných zdrojov v zdravotníctve a na druhej strane, tým, že nie sú dostatočne zdokumentované ani evidované, nie je možné pred nimi chrániť zraniteľné skupiny obyvateľstva. Predstavujú tak reálne riziko zníženia dostupnosti potrebnej zdravotnej starostlivosti pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, domácnosti dôchodcov a chronicky chorých.

Peniaze získané vďaka povinnému pripoisteniu sú transparentným a – na rozdiel od priamych platieb – sociálne šetrným spôsobom financovania. Môžu byť poskytnuté poskytovateľom na zvýšenie úhrad a umožniť zavedenie transparentných pravidiel na výber sociálne únosných poplatkov.

Nízkopríjmovým skupinám a chronicky chorým pacientom budú poplatky nad definovanú hranicu refundované (limit spoluúčasti).

  Nový rozmer v systéme financovaniaPovinné pripoistenie Spracovávam ... Spracovávam ...