Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Predpoklady na dosiahnutie cieľov

Zdravotníctvo musí stáť na pevných základoch

10.1.2015 | Neefektívne systémy sú neetické. Peniaze, ktoré sú zbytočne minuté, chýbajú inde, zhoršujú dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti, spôsobujú zbytočné ľudské utrpenie.

Moderný zdravotný systém dokáže dosiahnuť stanovené ciele len pokiaľ stojí na pevných základoch a sú naplnené základné predpoklady jeho funkčnosti a ďalšieho rozvoja:

  • Praktická definícia nároku poistenca a zabezpečenie jeho vymožiteľnosti, ktorá obsahuje jasné a zrozumiteľné vymedzenie rozsahu zdravotných služieb hradených z verejného zdravotného poistenia, ako aj zabezpečenie ich reálnej dostupnosti a vymožiteľnosti. Občan musí mať možnosť vedieť, na akú zdravotnú starostlivosť má nárok, kde, v akom čase a za akých podmienok. 

  • Dlhodobo udržateľné stabilné financovanie so zodpovedajúcim prerozdelením zdrojov, ktoré zabezpečuje dostupnosť zdravotných služieb pre všetky skupiny obyvateľstva, ale nevedie k zbytočnému plytvaniu zdrojmi, ani neúnosnej záťaži jednotlivcov a rodín, rovnako ako verejných rozpočtov a neznižuje medzinárodnú konkurencieschopnosť krajiny.

  • Vhodné vymedzenie rolí, kompetencií a zodpovedností jednotlivých inštitúcií, teda štátu, poskytovateľov zdravotných služieb a zdravotných poisťovní, nastavenie predpokladov pre ich efektívnu správu a spoločensky prospešné správanie, rovnako ako zamedzenie zjavným konfliktom záujmov.

  • Transparentné, otvorené a predvídateľné prostredie, ktoré umožňuje meranie výsledkov a efektívnosti poskytovaných služieb, najmä ich dostupnosti, ceny a kvality, rovnako ako dlhodobé investície do zmeny správania sa klientov a zlepšenia ich zdravotného stavu.

Parametre uvedených štyroch pilierov je potrebné nastavovať s ohľadom na zlepšenie postavenia občanov - pacientov v systéme zdravotníctva. Pretože iba pri dobrom nastavení "technických" detailov môžeme občanovi sľúbiť dôstojnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť a dosiahnuť uvedené ciele. 

Program Zdravá spoločnosť je štruktúrovaný ako domček, ktorý má svoje základy, piliere i strechu. Tou strechou sú ciele, ktoré definujú solidárny zdravotnícky systém: 

  • úcta a rešpekt k pacientovi

  • kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti 

  • ochrana rozpočtov rodín, jednotlivcov i verejných financií.

Azda najpodstatnejším predpokladom zdravotníctva pre pacienta je transparentnosť a predvídateľnosť prostredia. Ak sa zdravotná politika štátu mení každé volebné obdobie, je to nepriaznivé pre rozvoj akýchkoľvek inovácií, ktoré by mohli zlepšiť náš zdravotnícky systém.

Zdrava_spolocnost

 Strategické cieleOpatrenia Spracovávam ... Spracovávam ...