Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Povinné pripoistenie

Nástroj na motiváciu, kontrolu i zvýšenie zodpovednosti

10.1.2015 | Spoluúčasť pacienta je podmienená tvorbou produktov s vysokou pridanou hodnotou pre pacienta zo strany zdravotných poisťovni. Tieto produkty by mali rešpektovať vek, zdravotný stav a individuálne potreby každého občana. Zdravotné poisťovne by sa mali posunúť do úlohy proklientsky orientovaných spoločnosti.

Povinné pripoistenie v základnej výške za dnešných štátnych poistencov bude naďalej platiť štát a u nízkopríjmových ekonomicky aktívnych skupín obyvateľstva bude platba povinného pripoistenia plne alebo čiastočne kompenzovaná sociálnym systémom.

Perspektívne bude môcť objem povinného pripoistenia rásť. Zdravotné poisťovne budú môcť ponúkať rôzne poistné produkty, ktoré sa budú líšiť cenou povinného pripoistenia. Poistenci budú ochotní platiť túto cenu iba v prípade, že za ňu dostanú zodpovedajúcu službu. Trh verejného zdravotného poistenia tým dostane potrebný impulz k súťaži o klienta, k tvorbe pridanej hodnoty pre poistenca, k zvyšovaniu spokojnosti pacientov.

Slobodná voľba a možnosť výberu vedie k zvýšenému záujmu o klientov. V zdravotníctve to znamená poznať, rešpektovať a napĺňať individuálne potreby pacientov.

Poistné produkty preto budú musieť byť zadefinované jasne a zrozumiteľne. Zakúpením konkrétneho poistného produktu podľa vlastných preferencií sa verejné zdravotné poistenie stane pre pacienta uchopiteľnejšie a vymožiteľnejšie.


Spomenuli sme, že bez aktívneho zapojenia pacienta do liečebného procesu sa epidémia chronických chorôb nedá zvládnuť. Povinné pripoistenie poskytne zdravotnej poisťovni významný nástroj na motiváciu pacientov. Ako?

Diferencovaním výšky poistného (ceny produktu) v závislosti od dodržiavania liečebného režimu či miery starostlivosti o vlastné zdravie.

Platba treťou stranou vedie k morálnemu hazardu. Keď sú pacienti chránení pred finančnými dôsledkami svojich rozhodnutí, správajú sa inak. Majú tendenciu k nadspotrebe zdravotníckych služieb. Chýba im motivácia kontrolovať, či naozaj dostali všetku starostlivosť, ktorú lekár vykázal (a zdravotná poisťovňa zaplatila).

Povinné pripoistenie prináša osobné zaangažovanie pacienta, väčšiu kontrolu použitých zdrojov a spoluzodpovednosť za vlastné zdravie.

 Spoluúčasť pacientaNový rozmer v poskytovaní zdravotnej starostlivosti Spracovávam ... Spracovávam ...