Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Opatrenia zamerané na verejné zdravotníctvo

10.1.2015 | KDH bude podporovať realizáciu preventívnych programov v súlade s prioritami zdravotnej politiky, motiváciu obyvateľov k prevencii, zdravému životnému štýlu a stravovacím návykom, ale aj programy na kontrolu a znižovanie individuálnych rizík (fajčenie, alkohol, obezita, drogy, tukový metabolizmus, duševné zdravie, seniori).

KDH bude presadzovať prehodnotenie existujúcich celonárodných programov (Národný program prevencie ochorení srdca a ciev, Národný program duševného zdravia, Národný program starostlivosti o deti a dorast, Národný akčný plán na kontrolu tabaku, Národný akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva, Národný program prevencie obezity) z pohľadu financovania, nákladovej efektívnosti a výsledkov s cieľom ich efektívneho rozvoja.

Rizika_ochoreni

 Etické princípy v biomedicíneVeda a výskum Spracovávam ... Spracovávam ...