Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Nárok poistenca a zabezpečenie jeho vymožiteľnosti

Definícia nároku poistenca vyrieši mnohé problémy v zdravotníctve

10.1.2015 | Podľa nedávneho prieskumu agentúry Focus až 70% občanov nevie, načo má nárok zo svojho zdravotného poistenia. V krízovej situácii sa preto mnohí radšej rozhodnú si priplatiť, aby si boli istí, že bude o nich postarané.

Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť nároku občana na zdravotné služby hradené z verejného zdravotného poistenia je jednou z podmienok jeho vymožiteľnosti.

Nárok musí byť zosúladený a zakotvený na úrovni zákona, katalógu zdravotných služieb a štandardných klinických postupov. Definíciu nároku je potrebné doplniť stanovením geografickej a časovej dostupnosti pre jednotlivé výkony a typy zdravotnej starostlivosti a podporiť jednotným a transparentným vedením poradovníkov na plánovanú zdravotnú starostlivosť.

V súčasnosti evidujeme v poradovníkoch len vybrané diagnózy a výkony v lôžkovej starostlivosti, ktoré tvoria asi 10% zo všetkých plánovaných hospitalizácií.

Potrebujeme mechanizmus, ktorý dokáže identifikovať predlžujúcu sa dobu čakania na určitý výkon, a ktorý by bol po prekročení stanovenej lehoty automaticky zaradený do režimu transparentných čakacích listín.

To umožní jeho sledovanie zo strany pacientov, zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

KDH bude presadzovať reálne nástroje vedúce k vymožiteľnosti nároku pre občana. Štát má jasne definovať nárok občana na zdravotné služby hradené z verejného zdravotného poistenia a zodpovednosť za jeho naplnenie zveruje zdravotnej poisťovni.

Rovnako štát určuje charakter sankcie pre zdravotnú poisťovňu, napr. obmedzenie zisku, ak nárok jej poistencov nie je naplnený.

Vymožiteľnosť nároku podporí stanovenie lehôt pre zdravotné poisťovne, dokedy musia zabezpečiť poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti, dokedy musia vyriešiť sťažnosti poistencov, ďalej podanie sťažnosti na postup poisťovne Úradu pre dohľad a inštitút verejného ochrancu práv pacientov.

Kľúčovým nástrojom na strane občana je možnosť čerpať službu u nezmluvného poskytovateľa prípadne v zahraničí, ktorú je poisťovňa povinná uhradiť, pokiaľ ju nedokáže včas zabezpečiť u svojho zmluvného partnera.

KDH bude presadzovať transparentné pravidlá na aktualizáciu nároku občana, ako aj na zaraďovanie nových medicínskych technológií a zdravotných postupov do úhrad z verejného zdravotného poistenia.

Preto musí existovať jednotná a kodifikovaná metodika hodnotenia klinickej a nákladovej efektívnosti nových zdravotníckych technológií.

 OpatreniaNový rozmer v systéme financovania Spracovávam ... Spracovávam ...