Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Aký je súčasný stav slovenského zdravotníctva?

Slováci žijú v priemere najmenej rokov zdravého života spomedzi 28 krajín Európskej únie.

10.1.2015 | Pre slovenské zdravotníctvo sú charakteristické konflikty na mnohých úrovniach: konflikt medzi zdravotníctvom „zadarmo“ a obmedzenými finančnými zdrojmi, medzi lekármi a poisťovňami, medzi zdravotníkmi kvôli mzdám, ale v neposlednom rade aj konflikt záujmov na strane štátu.

Slovenské zdravotníctvo vykazuje vážne systémové nedostatky, ktoré sú historicky ovplyvnené dvoma príčinami. Na jednej strane treba konštatovať, že ani za 25 rokov sa nepodarilo slovenské zdravotníctvo transformovať na sektor plne kompatibilný s trhovým hospodárstvom, na druhej strane do zdravotníctva prenikli nové neduhy, ako dôsledok zlej implementácie pravidiel trhového hospodárstva.

Patrí k nim neefektívnosť, korupcia, politický klientelizmus a vysoká miera regulácie. Aj následkom týchto skutočností slovenské zdravotníctvo netvorí dostatočnú pridanú hodnotu pre občanov.

Rastie nespokojnosť občanov so systémom zdravotnej starostlivosti a taktiež aj značnej časti zdravotníckych pracovníkov so svojím postavením a pracovnými podmienkami.

K hlavným problémovým oblastiam patrí:

  • chýbajúca definícia rozsahu hradenej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia,

  • neudržateľnosť financovania založeného na odvodoch, 

  • nedostatočné investície do infraštruktúry, 

  • pokračujúce zadlžovanie najmä štátnych nemocníc, 

  • slabé postavenie všeobecného lekára z pohľadu medicínskych kompetencií, 

  • nevyriešený systém starostlivosti o dlhodobo chorých a imobilných pacientov, 

  • nedostatočná transparentnosť a verejná kontrola.

Medzi rastúce hrozby patrí migrácia mladých lekárov a sestier do zahraničia a ňou podmienená starnúca veková štruktúra zdravotníckych pracovníkov na Slovensku.

Chronické ochorenia

Slovenský zdravotnícky systém sa štrukturálne a organizačne neprispôsobil výzvam 21. storočia, ktorými sú demografické zmeny spojené s predlžovaním veku života, rozvoj moderných medicínskych technológií a epidémia chronických ochorení.

Chronické ochorenia sú pritom väčšinou spôsobené rizikovými faktormi, ktoré súvisia so životným štýlom.

Náklady na ich liečbu tvoria až 75% celkových nákladov rozpočtu zdravotníctva a tradičný systém ich nedokáže efektívne riadiť, pretože nemá nástroje na účinnú motiváciu jednotlivcov k zodpovednému správaniu voči vlastnému zdraviu a nevedie k znižovaniu individuálnych rizík, ku ktorým patrí fajčenie, obezita, nezdravé stravovanie a životný štýl.

Je zákonité, že uvedené problémy vplývajú aj na zdravotný stav občanov, a tak objektívne hodnotenie zdravotného stavu v rámci OECD radí Slovensko pod európsky priemer.

Priemerná očakávaná dĺžka života na Slovensku je takmer o 5 rokov kratšia ako je priemer vyspelých krajín OECD. Ženy i mužov, ktorí práve dovŕšili 50 rokov veku, čaká len vyše 10 rokov života v zdraví, pričom priemer EÚ sa už blíži k 18 rokom.

Tým, ktorí sa už dožili 65 rokov, zostáva na Slovensku v priemere iba 3,3 roka v zdraví, čo je menej aj oproti krajinám s nižšími výdavkami na zdravotnú starostlivosť. V Česku a Poľsku žijú takíto seniori v zdraví vyše 8 rokov, v Nórsku a Švédsku ich čaká ešte 15 rokov života bez obmedzenia aktivity.

 ÚvodStrategické ciele Spracovávam ... Spracovávam ...