Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Tlačové správy

Problémy s nedostatkom zdrojov si odnášajú najmä pacienti a lekári. Riešením je nový model financovania.

21.5.2015 | Slovenské zdravotníctvo čelí v súčasnosti mnohým finančným výzvam. Niektoré sú dané aktuálnym nastavením systému, ďalšie sú podmienené demografickým vývojom či nástupom chronických ochorení, s ktorými bojujú všetky vyspelé krajiny sveta. V neposlednom rade však problémy financovania zdravotníctva pramenia z nesystémových politických riešení, v ktorých prešľapujeme už 25 rokov.

Keď k tomu pridáme snahu o rozpočtovú zodpovednosť v európskom priestore, ale aj zvyšujúce sa nároky a očakávania pacientov, problém je na svete. Otázka znie: ako z toho von? 

Rok 2015 je pre slovenské zdravotníctvo, zdá sa, prelomový. Po prvýkrát v histórii objem disponibilných finančných prostriedkov na nákup zdravotnej starostlivosti pre pacientov poklesol, a to až o približne 250 mil. eur. Avizované sú ďalšie zmeny s negatívnym dopadom. 

Zvyšovanie minimálnych miezd, zavádzanie ochranných prvkov na receptoch, pokračujúce zadlžovanie nemocníc, či neefektívne nakladanie s prostriedkami a majetkom, ktoré rezonovalo aj v minulotýždňovej správe NKÚ. 

Aktuálny pokles finančných zdrojov je spôsobený na jednej strane nedostatočným pokrytím odvodovej odpočítateľnej položky, zvýšením miezd v zdravotníctve, viazanosťou finančných zdrojov na eHealth a na druhej strane zákazom poplatkov v ambulanciách.

„Pre finančne poddimenzované slovenské zdravotníctvo tento pokles znamená krízovú situáciu, ktorá vyplýva  zkonfliktu medzi ponukou zdravotníctva „zadarmo“ na jednej strane a obmedzenými finančnými prostriedkami na druhej strane. Následne sa tento konflikt prenáša na mnohé úrovne  – medzi poskytovateľov a zdravotné poisťovne, medzi lekárov a pacientov, ale aj medzi lekárov a zdravotné sestričky,“ hovorí Marian Faktor, expert KDH na zdravotníctvo. 

Dlhodobo diskutované a plánované nástroje na zvyšovanie efektivity vzdravotníctve – ako napr. eHealth alebo systém DRG sa naopak neustále odkladajú, najnovšie až do nasledujúceho volebného obdobia. Ato aj napriek tomu, že napr. na budovanie systému eHealth sa za posledné roky preinvestovalo 50 miliónov eur z eurofondov, ktoré bude Slovensko musieť vrátiť, ak systém nebude spustený v dohľadnej dobe.

„Zakrývať si oči pred týmito problémami a látanie situácie populistickými krokmi namiesto systémových riešení je krátkozraké a neetické. Pri navrhovaných riešeniach sa pozerajme predovšetkým očami pacienta. Viac, ako diskusiu o tom, či je morálny zisk potrebujeme diskusiu o tom, či je morálna strata vzdravotníctve a kto ju zaplatí. Viac ako zákaz poplatkov potrebujeme ich kontrolu a diskusiu o tom, ako nastaviť model financovania zdravotníctva tak, aby prinášal vyššiu kvalitu pre pacienta a aby sme ďalšej generácii nezanechali nefunkčný a zadlžený systém. Súkromné zdroje – transparentné a legálne – sú v zahraničí úplne bežnou súčasťou financovania zdravotného systému. Samozrejmosťou sú pritom mechanizmy na zabezpečenie solidarity v zdravotnom systéme s ochranou nízkopríjmových skupín“, vysvetľuje Marian Faktor.

Podľa experta na zdravotníctvo pri správnom nastavení financovania zdravotníctva nie je dôvod sa súkromných platieb v zdravotníctve báť ani na Slovensku. 

Naopak, ich významným prínosom je motivácia a angažovanosť, ktorá v dnešnom systéme zdravotníctva chýba. „Výsledkom je potom aj nedostatočná úcta k pacientom, ale aj lekárom a zdravotníckym pracovníkom, chýbajúca motivácia k zdravotnej starostlivosti, ktorá je orientovaná na výsledky, ale aj nízku angažovanosť a zodpovednosť pacientov k svojmu vlastnému zdraviu. Všetko toto dnes môžeme v systéme vidieť a doplácajú na to najmä lekári a pacienti“, dodáva Marian Faktor.

Je pochopiteľné, nie však ospravedlniteľné, že rok pred voľbami sa akákoľvek vláda bude snažiť viac o ľúbivé kroky, než o skutočné riešenia. Pre všetkých z nás je zdravie najvyššou hodnotou – zdravotná starostlivosť je však služba, ktorá podlieha ekonomickým zákonitostiam. 

Čím skôr si to uvedomíme, tým skôr dosiahneme kvalitu, ktorú občania – pacienti od zdravotníctva očakávajú.

Je jasné, že správne nastavenie financovania zdravotníctva samo o sebe nestačí. Pretože akýkoľvek  veľký objem finančných prostriedkov, pokiaľ je využívaný neefektívne, neprinesie požadovaný výsledok. 

Kľúčovým nástrojom na zabezpečenie efektivity je jasná a zrozumiteľná definícia nároku zdravotných služieb hradených z verejného zdravotného poistenia, ale aj nastavenie rolí a zodpovedností jednotlivých subjektov v zdravotnom systéme, a to v transparentnom, otvorenom a predvídateľnom prostredí. 

Len tak sa dá naplniť kľúčový cieľ zdravotníctva, ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti s rešpektom a úctou k pacientom a s ohľaduplnosťou k rozpočtom rodín, jednotlivcov i verejných financií.


Spracovávam ... Spracovávam ...