Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

Päť riešení pre zdravotníctvo

7.7.2014 | Švédska organizácia Health Consumer Powerhouse od roku 2005 porovnáva európske zdravotné systémy a hodnotí ich primárne z pohľadu pacienta. V roku 2012 bolo Slovensko na 16. mieste spomedzi 34 krajín a vlani sa prepadlo o 5 miest.

Podľa štatistík OECD malo Slovensko v rámci krajín V4 v rokoch 2009 až 2011 najvyššie celkové výdavky na zdravotníctvo, na druhej strane boli výrazne nižšie oproti krajinám, ktorých zdravotníctvo je pre mnohých pozitívnou inšpiráciou. Zdravotný stav ľudí v porovnaní s ostatnými krajinami výrazne zaostáva. Očakávaná dĺžka života je u nás je o 4,5 roka nižšia ako priemer krajín OECD.


Chýba dlhodobá stratégia


K naším špecifickým problémom patrí neustále zadlžovanie štátnych nemocníc, ktorých aktuálny dlh opäť prekročil hranicu 300 mil. eur, pričom investičná potreba na obnovu nemocníc je viac ako 100 mil. eur ročne.
Absentuje dlhodobá stratégia prijatá širokým konsenzom, ktorá bude napĺňaná bez ohľadu na politickú garnitúru a prinesie potrebnú stabilitu a predvídateľnosť. Chybou je odkladanie náročných zmien akými sú eHealth, DRG, moderný katalóg zdravotných služieb a podpora PPP projektov, ktoré sú trendom vo všetkých vyspelých európskych krajinách.


Potrebujeme dlhodobú víziu, ktorá nepodlieha účelovým tendenciám a nebude ju potrebné meniť o päť, ani desať rokov. Inšpirovali sme sa správami a odporúčaniami SZO, podľa ktorých strategickými cieľmi moderného zdravotného systému sú dostupnosť a kvalita zdravotných služieb; ochrana rozpočtov rodín, jednotlivcov a verejných financií, spokojnosť klientov založená na možnosti voľby a rešpektovaní ich individuálnych potrieb. Dovolíme si doplniť aj finančné ohodnotenie a pracovné prostredie pre zdravotníkov na európskej úrovni.


Pevné základy


Budovanie moderného zdravotného systému si vyžaduje niekoľko zásadných predpokladov, niečo ako pevné základy, na ktorých sa dá stavať. Na základe analýzy zmien a trendov úspešných európskych zdravotných systémov môžeme konštatovať, že medzi nevyhnutné predpoklady patrí jasná definícia nároku poistenca, dlhodobo udržateľné stabilné financovanie, vhodné vymedzenie rolí, kompetencií a zodpovedností jednotlivých subjektov v systéme, ako aj transparentné a predvídateľné prostredie, ktoré umožňuje verejnú kontrolu.


Naše zdravotníctvo nenapĺňa v dostatočnej miere žiadny z uvedených predpokladov. Je plné vnútorných rozporov, ktoré sú dôsledkom zlých nastavení. Jedným z nich je rozpor medzi neudržateľným modelom financovania, založenom na odvodoch z miezd a fikciou, že všetko je zadarmo. Riešenie tohto nesúladu, za ktorý je zodpovedný štát, sa presúva do vzťahu medzi poisťovňou a lekárom, lekárom a pacientom.

Aj to je jeden z dôvodov pre vysoké priame platby. Sú reakciou na neefektívnosť, nezrozumiteľný nárok, nejasné pravidlá a sú vyjadrením nedostatku zdrojov v systéme. Vo svete právnikov existuje nepísané pravidlo, že neexistuje taký zlý zákon s ktorým by si prax neporadila.


Nový rozmer


Nie som zástancom individuálnych riešení, často šitých horúcou ihlou. Navrhujeme riešenia, ktoré sú odskúšané vo vyspelých krajinách, prinášajú pozitívne výsledky a odpovede pre výzvy, ktoré prináša starnutie obyvateľstva, epidémia chronických chorôb a rozvoj medicínsky technológií.


Ide o riešenia, prinášajúce nový rozmer v poskytovaní zdravotnej starostlivosti – produkt zdravotného poistenia; nový rozmer vo financovaní – nominálne poistné; poriadok v poplatkoch; novo definovaný jasný nárok pacienta a nový systém starostlivosti o bezvládnych a dlhodobo chorých.


Jednotlivé riešenia postavené na pevných základoch (hore uvedených predpokladoch) pri konzistentnom uplatňovaní napĺňajú strategické ciele. Napriek tomu, že navzájom úzko súvisia, chceme ich predstavovať postupne, aby mohli predmetom odbornej diskusie s cieľom nájsť široký konsenzus.


Prvým z navrhovaných riešení je nový rozmer v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Kľúčovým problémom všetkých zdravotných systémov je epidémia chronických ochorení. Sú spôsobené najmä individuálnymi rizikovými faktormi ako fajčenie, obezita, životný štýl a stravovacie návyky. Nie je možné ich zvládnuť bez aktívnej účasti pacienta.


Riešením tejto situácie je rozvoj produktov zdravotného poistenia, ktoré preukázateľne zaisťujú kompletný rozsah zdravotných služieb hradených z verejného zdravotného poistenia a líšia sa v spôsobe zabezpečenia dostupnosti, skrátením štandardnej doby čakania na plánovanú starostlivosť, stupňom integrácie služieb, ponukou motivačných programov, úrovňou klientskeho servisu, výškou a formou spoluúčasti.


Ide o zdravotný plán, ktorý prináša individualizovaný prístup k pacientovi s rešpektovaním jeho preferencií (Disease Managment Program) a koncepty integrovaného poskytovania zdravotných služieb (Integrated Care Model). Nevyhnutnou súčasťou sú účinné nástroje na motiváciu jednotlivca k spoluzodpovednosti za vlastné zdravie.

Autor: MUDr.MariánFaktor, expert KDH pre zdravotníctvo


Spracovávam ... Spracovávam ...